menü

Általános Szerződési Feltételek

 

seokey.hu

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A szolgáltatások megrendelési, és teljesítési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
 
Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (www.seokey.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.
Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő linkről: www.seokey.hu/aszf és letölthető az alábbi linkről: www.seokey.hu/media/files/pdf/aszf-seokey.pdf

 

SEOkey Informatikai Kft. adatai:

székhelye: 6041 Kerekegyháza, Béke tér 9.,

képviselői:

Hirt Katalin ügyvezető,

Bertók Szabolcs ügyvezető és

Hirt István ügyvezető,

elektronikus levelezési címük: info@seokey.hu

WEB címe: www.seokey.hu, a

céget nyilvántartó bíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága,

cégjegyzékszáma: 03-09-125946,

adószáma: 24263926-2-03

statisztikai számjele: 24263926 6312 113 03
adatvédelmi nyílvántartási számai:
hírlevél feliratkozáshoz: NAIH-74819/2014.
ajánlat kéréshez: NAIH-74820/2014.
kamarai tagsága: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 
tárhely szolgáltató: MediaCenter Hungary Kft.
székhelye: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6
elektronikus levelezési címe: mediacenter@mediacenter.hu
WEB címe: www.mediacenter.hu
 

SEOkey Informatikai Kft. fő tevékenységként világháló - portál szolgáltatással foglalkozó társaság. Egyéb tevékenységeinket az internetes cégnyilvántartóban, ingyenesen elérhető cégkivonatunkban megtalálják.

 

1. Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 
 
1.2. A jelen Szabályzat 2017. március 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 
 
1.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
 
 
1.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 

2. Tárgyi hatály

2.1. Az Általános szerződési feltételek a SEOkey Informatikai Kft. által nyújtott szolgáltatása tárgyában kötött minden szóbeli illetve írásbeli szerződésnek automatikusan tartalmi elemeivé válnak, amennyiben nem született más írásos megállapodás.

 

2.2. Amennyiben Partnerünkkel az együttműködés egészére, vagy egy adott ügymenetre vonatkozóan olyan írásos megállapodás jön létre, amely jelen Általános szerződési feltételek valamely pontjával/pontjaival az itt leírtaktól eltérően rendelkezne, az érintett együttműködés illetve ügymenet egyedi megállapodásban nem szabályozott kérdéseiben jelen Általános szerződési feltételek vonatkozó pontjainak érvényessége továbbra is fennáll.

 

2.3. Jelen Általános szerződési feltételek – a 8. pontban részletezett specifikus szabályokat is figyelembe véve - vonatkoznak a SEOkey Informatikai Kft. WEB rendszerén keresztül bonyolított elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra is.

 

2.4. A SEOkey Informatikai Kft Általános szerződési feltételei akkor is érvényesek, ha az ügyfél Általános szerződési feltételeinek ellentmondanak, attól eltérő feltételeket tartalmaznak, vagyis a megrendelő és a SEOkey Informatikai Kft között létrejövő szerződések, megállapodások, szállítások, vitás kérdések tárgyalása során a SEOkey Informatikai Kft. Általános Szerződéi Feltételei az irányadóak.

 

3. Ajánlat, megrendelés, teljesítés

3.1 A SEOkey Informatikai Kft. ajánlatai kötelezettség nélkül és beszállítói partnerei teljesítésének fenntartásával (is) értendők.

 

3.2. A SEOkey Informatikai Kft. kizárólag írásos megrendeléseket fogad el, amelyben a vevő kötelezettséget vállal az igénybe vett szolgáltatás kölcsönösen elfogadott ellenértékének, adott határidőre történő megfizetésére.

 

3.3. SEOkey Informatikai Kft. termék megrendelés esetén, a megrendelés lemondására csak olyan határidőt fogad el, amíg beszállító partnere tőle jogkövetkezmények nélkül elfogadja a megrendelés lemondást, szolgáltatás esetén pedig kizárólag előzetes egyeztetést követően, a lemondás napjáig esetlegesen elvégzett munka díjának megrendelő általi megfizetése mellett. A beszállító által érvényesített lemondási díjat – a lemondott szállítmány értékének 5-15% közötti értéket – SEOkey Informatikai Kft. jogosult áthárítani a megrendelőre. Amennyiben a beszállító a SEOkey Informatikai Kft. lemondását nem fogadja el, a megrendelő köteles az árut átvenni és a vételárat megfizetni.

 

3.4. A szerződés termék megrendelése esetén a SEOkey Informatikai Kft. írásos rendelés-visszaigazolásával, illetve a szállítmány megrendelő általi átvételével jön létre, szolgáltatás megrendelése esetén pedig a szerződés életbe lép, amint mindkét fél elfogadja és aláírja azt.

 

3.5. A SEOkey Informatikai Kft. által közölt szállítási, teljesítési időpontok tájékoztató jellegűek, hiszen részben a beszállítók teljesítésének függvényei. Megrendelő nem léphet fel semmiféle kártérítési igénnyel a SEOkey Informatikai Kft. szállításainak a közölt időponthoz képest megállapítható késedelméért. Amennyiben a SEOkey Informatikai Kft. a visszaigazolthoz képest több mint hat hetet késik a teljesítéssel, megrendelő további követelések kizárásával elállhat a szerződéstől.

 

3.6. Az áru átvétel teljesítési helye - amennyiben a felek külön megállapodásban másképp nem rendelkeznek – a SEOkey Informatikai Kft. székhelye.

 

4. Árak, fizetési feltételek, biztosítéknyújtás

4.1. A SEOkey Informatikai Kft. szolgáltatásainak árát minden esetben külön árajánlatban adjuk meg az érdeklődőknek, meghatározott érvényességi idővel. Az árajánlatban szereplő érvényességi idő lejárta után, amennyiben nem érkezett adott szolgáltatásra a lejárati időpontig rendelés, ill. annak érvényességi ideje után érkezik a megrendelés, újra kalkuláljuk az árakat – ebben az esetben az árváltozás jogát fenntartjuk.

 

4.2. A SEOkey Informatikai Kft. fenntartja a visszaigazolt ár esetén is az áremeléshez való jogát, amennyiben a szerződés megkötését követően – különösen beszállítói oldalon előállt áremelés vagy árfolyamváltozás következtében – költségnövekedés lép fel a SEOkey Informatikai Kft. -nél. Ezt a megrendelő kérésére igazolni kell.

 

4.3. Szolgáltatás rendelése esetén – első alkalommal történő rendelés esetén mindenképpen, valamint nem rendszeres megrendelő esetén stb. - a megrendelő a megrendelt szolgáltatás egy bizonyos minimum 50%-át, vagy akár a teljes árát előre utalással köteles kiegyenlíteni.

 

4.4. A számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja megrendelőt a számla kiegyenlítésének visszatartására. A kifogás kizárólag írásban, a számla átvételét követő 8 napon belül tehető, melynek elbírálását követően a SEOkey Informatikai Kft. a szükséges mértékben helyesbítő számlát állít ki.

 

4.5. Átutalásos fizetésre az a megrendelő jogosult, akit a SEOkey Informatikai Kft. a rendelkezésére álló kereskedelmi illetve pénzügyi referenciák alapján megfelelőnek minősít a halasztott fizetésre.

 

4.6. A fizetési határidő túllépése, a számlák késedelmes kiegyenlítése esetén a SEOkey Informatikai Kft. a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres szorzatának megfelelő mértékű késedelmi kamatot számít fel.

 

4.7. Megrendelő a vásárlásai alapján a SEOkey Informatikai Kft. felé keletkező fizetési kötelezettsége teljesítése fedezetének igazolására, illetve halasztott fizetés esetén biztosíték nyújtására kötelezhető.

 

4.8. A fizetési vagy a biztosíték nyújtási feltételek megszegése esetén a SEOkey Informatikai Kft. jogosult a feltételek azonnali készpénzes fizetésre/előre utalásra való változtatására, minden nyitott követelés azonnali esedékessé tételére, illetve a szerződéstől való elállásra.

 

5. Adatkezelés, adatvédelem

5.1. A SEOkey Informatikai Kft. a Megrendelő azonosításához szükséges adatokat a jogszabályi előírások betartása mellett, kizárólag a jelen Általános szerződési feltételek keretei közötti kereskedelmi kapcsolat céljából kezeli. A Megrendelő adatszolgáltatása a szerződéskötés érdekében a szerződési szabadság elve alapján önkéntes.

 

5.2. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a SEOkey Informatikai Kft. szerződés létrehozása, a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a megrendelő azonosításához szükséges és elégséges adatokat kezelje.

 

5.3. A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: www.seokey.hu/adatvedelmi-szabalyzat

 

6. Szerzői jogok
6.1. Miután a seokey.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a seokey.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a SEOkey Informatikai Kft. írásos hozzájárulása nélkül.
 
6.2. A seokey.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
 
6.3.SEOkey Informatikai Kft. fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.
 
6.4. Tilos a seokey.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a seokey.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
 
6.5. A seokey.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a SEOkey Informatikai Kft. írásos hozzájárulásával lehetséges.
 
6.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén SEOkey Informatikai Kft. kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén SEOkey Informatikai Kft. közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 

7. Egyéb rendelkezések

7.1. A megrendelő bármely szolgáltatás – akár hagyományos, akár WEB rendszeren történt  - megrendelésével magára nézve kötelezőnek elfogadja a SEOkey Informatikai Kft. Általános szerződési feltételeit

 

7.2. Amennyiben az Általános szerződési feltételek valamely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

7.3. Az Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság vonatkozó hatályos jogszabályai az irányadóak.

 

7.4. Esetleges bírósági eljárásban a bíróság illetékességét alávetés alapján a SEOkey Informatikai Kft. székhelye alapozza meg.

 

7.5. SEOkey Informatikai Kft. kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 
7.6. Amennyiben SEOkey Informatikai Kft. a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a SEOkey Informatikai Kft. egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

7.7. SEOkey Informatikai Kft. és a Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 
 
 
 
 

Kerekegyháza, 2016. március

 

 

SEOkey Informatikai Kft.